Den gode Renner boede i Vestergade 1 og blev i sine mere end 40 år i embedet en særdeles velhavende mand – på organiseret bestikkelse.

Konsumtionsforvalter Renner fik allerede tidligt i sin embedsperiode opbygget en effektiv ordning med de mange Salling-bønder, der solgte hjemmebrændt brændevin i købstaden. Ordningen gik i al sin enkelhed ud på, at bønderne en gang om året betalte Renner en såkaldt ”diskretion”, dvs. et pengebeløb, for at konsumtionsforvalteren så til gengæld lod bønderne brænde deres illegale brændevin. Der var med andre ord tale om Renners helt private ”brændevinsskat”.

Christian Renners ordning var faktisk sat så meget i system, at de enkelte sognefogeder på Skive-egnen sørgede for at indsamle ”diskretionen” fra bønderne i deres sogn. Herefter bragte de det samlede beløb for sognet ind til Renner i Skive.

Da Renner døde i 1824, blev embedet som konsumtionsforvalter overtaget af Christian Theill. Og det varede ikke længe, inden den nye konsumtionsforvalter sammen med en af sine betjente tog på rundtur til egnens sognefogeder for at aftale, at den gode gamle ordning med en årlig ”diskretion” skulle fortsætte.

Modsat sin forgænger var Theill imidlertid ret åbenmundet, og der blev derfor snakket åbent om den særlige brændevinsskat i Skive. Med det resultat, at en utilfreds husmand fra Rødding, Lars Svendsen, i forbindelse med en klage til Kong Frederik 6. afslørede ulovlighederne i 1828.

Kongen havde allerede under tre besøg i Skive i hhv. 1824, 1826 og 1828 fået mistanke om, at der foregik noget skummelt i forhold til brændevinsbrændingen på egnen. Da han fik sin mistanke bekræftet af Lars Svendsen, sørgede han derfor for, at sagen blev undersøgt til bunds.

I første omgang forsøgte byfoged Rosenstand (som kendte til ordningen) at lade konsumtionsforvalteren slippe med en klækkelig bøde på 200 rigsdaler, hvilket vel at mærke svarede til en hel årsløn for en almindelig borger. Dommen blev stadfæstet af både Overret og Højesteret. Frederik 6. var imidlertid slet ikke tilfreds med dommen – og ved kongelig resolution af 12. januar 1830 blev Christian Theill afskediget efter blot 6 år i embedet.

Hele den dramatiske affære betød, at Skives toldere i de efterfølgende år var særdeles grundige med at sætte en stopper for egnens mange illegale brændevinsbrændere. Forholdet mellem konsumtionsbetjentene og bønderne blev derfor temmelig anstrengt.